Regulamin

Sklep internetowy WWW.BLVCK.PL jest własnością firmy BLVCK APPAREL Iwona Pyciarz z siedzibą Trablice, ul. Wierzbicka 205, 26-624 Kowala. NIP 7961388629. REGON 140342427.

Definicje pojęć użytych w regulaminie:
Sklep – sklep BLVCK.PL prowadzony przez firmę BLVCK APPAREL sprzedający towary za pośrednictwem Internetu pod adresem www.blvck.pl
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Produkty – towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W regulaminie zawarte są zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu działającego pod adresem: www.blvck.pl.
2. W sklepie oferowane są wyłącznie fabrycznie nowe produkty tekstylne wprowadzone legalnie na rynek polski. Produkty końcowe wykonane w Polsce posiadają w opisie znacznik „Made in Poland”.
3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu pod adresem e-mail shop@blvck.pl.

 

 

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
2. Przy składaniu zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe, lecz nie obowiązkowe, jest dokonanie rejestracji z użyciem adresu e-mail.
3. Aby dokonać rejestracji i utworzyć konto w sklepie, Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu.
4. Rejestracja jest możliwa przy procesie składania pierwszego zamówienia w Sklepie.
5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać przy składaniu kolejnych zamówień.
6. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, przedstawiciel Sklepu podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
1. Klient ma możliwość składania zamówień przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
2. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie jego złożenia. O przebiegach procesu Klient informowany jest na bieżąco mailowo.
3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
- wybrać zamawiane towary lub usługi i dodać je do wirtualnego koszyka
- podać dane osobowe oraz adres dostawy
- wybrać sposobu dostawy oraz płatności spośród dostępnych w Sklepie.
4. Aby otrzymać fakturę, Klient proszony jest o poinformowanie o tym w rubryce „Komentarz do zamówienia” podczas składania zamówienia i podanie danych, na jakie ma być wystawiona faktura.
5. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta.
6. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu procesu realizacji zamówienia.
7. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
9. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
Klient ma poniższe możliwości:
- częściowa realizacja – Klient decyduje się na zrealizowanie zamówienia z produktów dostępnych na tę chwilę;
- anulowanie całości zamówienia;
10. Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI:
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Formy płatności obowiązujące w Sklepie to: płatność szybkim przelewem online lub kartą płatniczą za pośrednictwem ePłatności sp. z o.o (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro); płatność z użyciem platformy PayPal, na której Klient musi posiadać zarejestrowane konto, płatność przelewem tradycyjnym lub płatność za pobraniem (gotówką) przy dostarczeniu zamówienia.
7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ePłatności sp. z o.o. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

8. Płatności BLIK są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.
9. Płatności kartą kredytową są obsługiwane przez Stripe, Inc.  z siedzibą San Francisco, Stany Zjednoczone, pod adresem: w 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States. 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
2. W przypadku płatności za pobraniem lub płatności szybkim przelewem, towar wysyłany jest maksymalnie w ciągu kolejnych 7 dni roboczych.
3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, towar wysyłany jest maksymalnie w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności na koncie firmowym BLVCK APPAREL (75 1160 2202 0000 0003 3107 2579) lub maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przelewu na adres e-mail shop@blvck.pl.
4. W przypadku płatności kartą, towar wysyłany jest maksymalnie w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
5. Jeżeli Klient wybierze płatność przelewem tradycyjnym i nie wpłynie ona na konto firmy w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
6. Dostawa na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 

REKLAMACJE
1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady istniejącej w momencie zakupu towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
2. Reklamację należy przesłać na adres:
BLVCK.PL
Wierzbicka 205
Trablice
26-624 Kowala
3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:
BLVCK.PL
Wierzbicka 205
Trablice
26-624 Kowala
Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
4. Odstąpienie klienta od umowy musi być potwierdzone przez załączenie Oświadczenia o odsąpieniu od umowy sprzedaży lub pisemnym oświadczeniem drogą mailową.
5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
6. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:
BLVCK.PL
Wierzbicka 205
Trablice
26-624 Kowala
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu.
8. Zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 14 dni na konto (bankowe lub PayPal) z którego dokonywana była płatność. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy do zwrotu. 

 

WYMIANA TOWARU
1. Klient ma prawo do ubiegania się o wymianę towaru w ciągu 7 dni od doręczenia zamówienia podając odpowiednie uzasadnienie.
2. W sprawach wymiany towaru należy kontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mailowym shop@blvck.pl.
3. Aby dokonać wymiany, należy po uprzednim poinformowaniu sklepu odesłać zamówiony towar na poniższy adres:
BLVCK.PL
Wierzbicka 205
Trablice
26-624 Kowala
4. Przesyłka zwrotna z wymienionym towarem zostanie nadana w ciągu 7 dni od otrzymania paczki z towarem przeznaczonym do wymiany od Klienta.
5. Klient ponosi jedynie koszty nadania przesyłki zwrotnej z towarem przeznaczonym do wymiany. Koszt nadania nowej paczki ponosi Sklep.

 

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.blvck.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2014